Az –es forradalom és szabadságharc epilógusa – a komáromi erőd kapitulációja - albumcenter.hu

Erődök stratégiai lehetőségei

Roberts tanulmánya még csak az közötti évszázadra tette a hadügyi forradalom időszakát, és elsősorban Orániai Móric és Gusztáv Adolf stratégiai és taktikai újításait vizsgálta.

Roberts szerint egyrészt a taktika forradalma, amely lehetővé tette az egyre inkább erődök stratégiai lehetőségei felszerelt gyalogság hatásos alkalmazását, másrészt a támadó szellemű stratégiai gondolkodás kialakulása, melynek fő célja az ellenség megsemmisítése a harcmezőn, okozta a hadügyek volumenének növekedését, amelynek elsődleges jele a hadseregek létszámának emelkedésében figyelhető meg.

Mindezek következtében a háborúk egyre fokozódó hatást gyakoroltak a társadalomra.

erődök stratégiai lehetőségei dolgozzon az interneten bináris opciókban

Itt egy későbbi kiadást használtam: Roberts Megtette viszont Geoffrey Parker, aki azt állította, hogy a Roberts által kiemelt taktikai és stratégiai változások nem igazán újak, hiszen a korábbi időszak hadügyi fejlődésén alapszanak, annak eredményeit egyesítik.

Parker kiterjesztette a hadügyi forradalom időhatárait és közé, s egyik alapvető ismérveként elfogadta ugyan a hadseregek létszámának jelentős emelkedését, Robertsszel ellentétben azonban úgy vélte, hogy azt nem elsősorban Orániai Móric és Gusztáv Adolf reformjai erődök stratégiai lehetőségei, hanem főként a XV.

Parker átfogó munkája a témáról: Parker Parker véleménye szerint az olasz rendszer megjelenése döntő befolyást erődök stratégiai lehetőségei a XVI. Így tehát a védelem lassanként visszavette a támadóktól a kezdeményezést. Parker szerint az európai hatalmak versengve kezdték építeni új típusú erődítményeiket a leginkább fenyegetett térségekben: a Németalföldön, Lombardiában és Magyarországon, ahol kevés erődítmény uralt hatalmas területeket, tehát a terület birtoklásához az erődöket kellett elfoglalni.

Következésképpen a háborúk ostromok sorozatából álltak, a nyílt ütközetek jelentőségüket vesztették, inkább csak a felmentő sereg elleni harcra korlátozódtak. Ott azonban, ahol nem építettek olasz rendszerű erődöket, továbbra is a nyílt csaták döntötték el a háborút.

A későbbiekben Parker már egész könyvet szentelt a témának, amelyben az olasz rendszert a hadügyi forradalom középpontjába helyezte, s annak kiindulópontjaként kezelte. Közvetlen összefüggést állított fel a mozgékony és nagy hatóerejű ostrom tüzérség megjelenése, az arra válaszként kialakuló olasz erődök stratégiai lehetőségei, s az annak megvívásához szükséges megnövekedett hadsereglétszámok között.

  • Pénznem forex svédország
  • A császáriak által végén körülzárt Lipótvár maroknyi őrsége harminchat napi ostrom után,
  • Tanfolyamok pénzkereséshez az interneten
  • A bináris demo fúvókák lehetősége
  • Kántor Zsolt Magyar történelem Komárom erődje a
  • Stratégia menedzsment kérdések és válaszok | albumcenter.hu

Parker számos adattal támasztotta alá látványos okfejtését. Ennek ellenére elmélete nagy vitákat váltott ki, egyesek egyértelműen elutasították, mások pedig csak jelentős módosításokkal, finomításokkal tartották elfogadhatónak.

A témát kutató szerzők is a hadügyi forradalom egyik alapjelenségeként kezelik a hadseregek létszámnövekedését, de többségükben tagadják abban az olasz rendszer Parker által leírt szerepét.

erődök stratégiai lehetőségei a koporsó otthoni levelezésben működik

Azt azonban általában elismerik, hogy a taktika és stratégia forradalmát 13a tűzfegyverek megjelenése és későbbi elterjedése indította el.

John A. Lynn az olasz rendszernek a francia hadsereg létszámnövekedésére gyakorolt hatásának vizsgálatakor határozottan kijelentette, hogy a hadügyi forradalom jelenségeit politikai összefüggésekben kell vizsgálni, mert a politika, s nem a háború eszközei mint pl. Lajos hódító politikáját. Ugyanezen véleményen van Simon Adams, aki, akárcsak korábban Roberts és Parker, a németalföldi szabadságharc eseményein keresztül elemezte a hadügyi forradalom jelenségeit.

Ez a több évtizedes küzdelemsorozat kiemelkedően alkalmas az olasz rendszer szerepének tanulmányozására, erődök stratégiai lehetőségei a Németalföldön ez az építési eljárás a kedvező földrajzi, geológiai és politikai körülmények hatására rendkívül gyorsan elterjedt.

Adams a Habsburgok európai hegemóniára való törekvéséből vezette le a hadseregek létszámnövekedését és az olasz rendszer szerepét. Szerinte az abból fakadó, vallási köntösben megjelenő dinasztikus-politikai ellentétek kettéosztották Nyugat-Európát, de mindegyik fél a másik elleni védekezéssel igazolta a háborút.

Betekintés: Stratégia menedzsment kérdések és válaszok

Károly azonban birodalma hatalmas erőforrásai ellenére sem tudott valamennyi országában egyszerre háborút viselni itáliai háborúk, schmalkaldeni háború, Mediterráneum, stb. Ennek lényege, hogy épp a nagyobb erőforrásokra támaszkodva ki kell fárasztani az ellenfelet, diplomáciailag el kell szigetelni, majd a megfelelő túlerő birtokában le kell győzni.

E stratégia hatásosságát Adams szerint a erődök stratégiai lehetőségei csata igazolja. Ugyanezt a védelmi mt4 bináris opciókban látja érvényesülni a németalföldi szabadságharcban is, ahol a erődök stratégiai lehetőségei az olasz rendszer németalföldi változata szerint kiépített erődítmények láncolatát és az azokban állomásozó helyőrségeket használták fel politikai céljuk megvalósításához.

Válságkezelés: ha éhezteted magad, akkor nem lesz erőd, ha pazarolsz, nem lesznek tartalékaid

Az Itáliában már régóta alkalmazott minta szerint egyes nagyobb németalföldi városokban citadellákat építettek Antwerpen. Az erődítményekben állomásozóőrségek egyik elsődleges feladata a helyi lakosság féken tartása volt, továbbá elvágták a németalföldi kereskedelem útvonalait, és végül lassították az ellenség támadását.

Ugyanakkor ezek az őrségek nem nélkülözhették egy megfelelő mezei sereg támogatását, hiszen erődök stratégiai lehetőségei a támadó az egyes erődítményeket külön-külön mégiscsak el tudta foglalni. Minthogy azonban a gazdasági lehetőségek, az utánpótlás nehézségei, valamint a pénzügyi és katonai adminisztráció gyengeségei a haderő létszámát behatárolták, s annak nagyobb részét eleve a helyőrségi szolgálat kötötte le, a mezei had a korszakban mindvégig csekély maradt, ami egyben a nyílt csaták erődök stratégiai lehetőségei is csökkentette.

Napóleon hadjáratai — a stratégiai menedzsment elvei Minden korszak új stratégiát igényel A stratégiai lehetőségek és célok koronként változnak, míg Nagy Sándor esetében szinte elegendő volt a megfelelő stratégiai tervezés a sikerekhez, addig egy olyan korban, amikor Napóleon élt, a stratégia alkotást már egészen más szintre kellett emelni. A stratégiai gondolkodáshoz ekkor is nélkülözhetetlen volt a megfelelő képzés. Napóleonnál azonban az elit képzéssel szemben, amit Alexandrosz kapott inkább már az önképzésre és a tapasztalatok feldolgozására esett nagyobb hangsúly. Napóleon még tízéves sem volt, amikor édesapja magával vitte Franciaországba, ahol néhány hónapig az autuni kollégiumba járt, majd ösztöndíjasként beíratták a Brienne-le-Château-i királyi katonai nevelőintézetbe. Öt évet töltött itt.

Lényegében hasonlóan gondolkozik Mahinder S. Kingra, aki szintén a politika meghatározó szerepét hangsúlyozza az olasz rendszer felhasználásában, s ugyancsak a németalföldi szabadságharc példái alapján hasonló jelentőséget és feladatokat tulajdonít az erődítményeknek és őrségeiknek. Témánk szempontjából rendkívül érdekes William H. McNeil véleménye, noha ő egy szóval sem említi a hadügyi forradalmat.

erődök stratégiai lehetőségei pénzkeresés módjai egy nap alatt

McNeil is kiemeli annak jelentőségét, hogy az olasz rendszer alkalmazása révén a védelem előnybe került a támadóval szemben. Ennek az előnynek a megszerzése azonban óriási összegeket kívánt.

Ez néhány alkalommal a kisebb gazdasági erővel rendelkezőállamok bukásához vezetett, mint pl. Siena esetében az es, vagy Genova esetében az as években. Az olasz rendszer McNeil szerint is megváltoztatta a stratégiai lehetőségeket és a nyílt csaták helyét a hosszú ostromok vették át, hiszen az ütközetben legyőzött ellenfél még mindig menedéket találhatott az erődítmények falai között, ahol csekélyebb létszámúőrség erődök stratégiai lehetőségei hosszabb ideig védekezhetett.

Károly európai hegemónia-törekvéseivel, ugyanakkor ennek tulajdonítja azt is, hogy sikerült az oszmán hódítást feltartóztatni Málta,Magyarország. Thomas F. Arnold, egyetértve John A. Lynn-nel, elutasítja Parker azon álláspontját, hogy az olasz rendszer megjelenése váltotta volna ki a hadseregek létszámának növekedését.

Ugyanakkor igyekszik más szemszögből bemutatni az olasz rendszer szerepét és jelentőségét.

Az olasz rendszer helye és szerepe a hadügyi forradalom folyamatában

Arnold szerint két alapvető felfogás áll szemben. Az első szerint az olasz rendszer alkalmazását a magas költségek korlátozták, s csak a nagy európai hatalmak tudták azt megfizetni. Ezt támasztja alá Siena bukásának elemzése.

A másik nézet szerint, amelyet tanulmánya képvisel, az olasz rendszer alkalmazása nem feltétlenül eredményezte a kisebb államok összeomlását, hanem épp ellenkezőleg, az ellenállás lehetőségét biztosította számukra. Ezt a spanyolok támadását ban visszaverő Gonzaga hercegek és Mantova példájával bizonyítja, igazolva egyben McNeil hasonlóértelmű korábbi állítását. Arnold felhívja a figyelmet, hogy az olasz rendszer alkalmazása mögött kifejezetten politikai cél, a függetlenség megőrzése húzódott meg, s ez Itáliában számos kisebb hatalomnak sikerült, miután erődítményeiket erődök stratégiai lehetőségei rendszerben építették át.

Véleménye szerint a spanyolok itáliai hegemóniájának megtörésében, vagy a Habsburgok németalföldi vereségében az olasz rendszer meghatározó szerepet játszott.

erődök stratégiai lehetőségei plusz opton bináris opciók vélemények

Végkövetkeztetésében 15arra jut, hogy az olasz rendszer stratégiai szinten csökkentette a különbségeket a kisebb államok és a nagyhatalmak között azáltal, hogy az előbbiek katonailag a korábbiaknál jóval erősebbé, ebből következően politikailag függetlenné váltak. Nézete szerint erődök stratégiai lehetőségei volt az igazi forradalom.

Az ismertetett véleményekből úgy tűnik, hogy Parker nézete, miszerint az olasz rendszer lenne a hadügyi forradalom kiindulópontja, nem állja meg a helyét. Ugyanakkor bizonyosnak látszik, hogy, mint a politikai szándékok elérésének egyik eszköze, mégiscsak jelentősen befolyásolta a stratégia és a taktika fejlődését.

erődök stratégiai lehetőségei hogyan lehet gyorsan pénzt keresni 13 évesen

E befolyását azonban nem önmagában érte el, hanem erődök stratégiai lehetőségei tűzfegyverekkel együtt, amelyeknek létrejöttét köszönhette, s amelyekkel mindvégig kölcsönhatásban fejlődött. Nem lehet elvitatni ugyanakkor, hogy az olasz rendszer szerint épült erődítmények megjelenése mindenképpen egyik kiváltó oka volt a hadseregek létszámnövekedésének, akár úgy, hogy megvívásához kellett a korábbinál nagyobb hadsereg — többet ástak, mint meneteltek —, akár úgy, hogy a bennük állomásoztatott őrségekbe kellett több katona.

A növekvő számú katona ellátása, felszerelése jobb utánpótlási rendszert kívánt, miként az erődítmények építéséhez és fenntartásához is új források és szervezetek kellettek. Mindezek, továbbá a rendszer kiépítéséhez szükséges hatalmas összegek előteremtése bizonyosan hozzájárultak az adók növekedéséhez. Véleményem tehát az, hogy az olasz rendszer vitathatatlanul fontos részét képezi a hadügyi forradalom jelenségegyüttesének, ugyanakkor szerepét nem lehet puszta technikai megközelítésben vizsgálni, csak a többi politikai, gazdasági és katonai elemmel együtt, azokkal kölcsönhatásban.